General

AJUDES A LA RETIRADA D’AMIANT

Quines són les pròximes subvencions per la retirada d’amiant?

La Generalitat de Catalunya obre dues línies d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (Resolució ACC/1435/2023, del 27 d’abril).

Línia 1: Retirada d’amiant destinat a propietaris de béns immobles, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades i comunitats de veïns.

 • Es subvenciona el 100% de la despesa de la retirada, transport i gestió dels residus d’amiant fins a un màxim de 30.000 € segons els metres quadrats de la coberta d’amiant retirada.
 • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.
 • Concurrència no competitiva (s’atendrà per ordre d’entrada de sol·licituds)
 • No es subvenciona els materials ni l’obra per a la substitució de la coberta en qüestió.

 

Línia 2: Retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a propietaris de béns immobles en els que es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica.

 • Es subvenciona un percentatge (40% gran, 50% mitjana i 60% petita empresa) de la retirada d’amiant i substitució de la coberta, més la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.

 

Topall de l’import màxim a percebre per la subvenció a la retirada de coberta d’amiant i substitució de la coberta:

 

Percepcions monetàries per la instal·lació de fotovoltaica a la nova coberta:

 

 • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.
 • Concurrència competitiva.

 

A diferència de la Línia 1 els expedients subvencionables seran escollits i analitzats per una comissió de valoració i competiran per obtenir l’atorgament.

 

Els criteris per obtenir la quantia econòmica sol·licitada seran els següents:

1. Activitat econòmica que realitza l’immoble (Amb un màxim de 50 punts)

 

2. Per superfície retirada (Amb un màxim de 30 punts)

 

3. Substitució d’elements d’amiant (Amb un màxim de 20 punts)

 

Què cal tenir en compte a l’hora de fer la sol·licitud?

Documentació obligatòria que cal presentar amb la sol·licitud.

 • Document acreditatiu de la propietat de l’immoble corresponent (Nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc).
 • Acreditació del CNAE on està inscrita l’activitat econòmica i hi consti l’adreça de l’immoble.
 • Una memòria o document descriptiu (redactat pel sol·licitant) on consti com a mínim:

1. La ubicació de l’immoble.

2. Els metres quadrats d’amiant afectats i quants es retiraran.

3. Cal definir amb claredat els treballs pels quals es sol·licita la subvenció i adequar-los a la finalitat de la convocatòria.

4. Fotografies dels elements d’amiant a retirar.

 • Còpia del pressupost emès per una empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) que realitzarà els treballs de desmuntatge.
 • Pressupost emès per l’empresa que efectuarà els treballs d’instal·lació de la nova coberta.
 • Pressupost desglossat de l’empresa que realitzi la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic i on consti de forma explicita la potencia pic (KWp) de la futura instal·lació.
 • Declaració responsable relativa a la condició de PIME (si s’escau).

 

*En cas d’activitats econòmiques de titularitat pública es requerirà més informació.